TRIẾT LUẬN VỀ TÔN GIÁO TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NGUYỄN KHẢI

Philosophical argumentation in Nguyen Khai's novels
Tác giả: ThS. Lê Thành Vinh,

Tóm tắt:

Tôn giáo được xem là một trong những đề tài kết tinh sự từng trải cả trong đời lẫn trong nghề của Nguyễn Khải. Quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực này và nhìn về nó bằng một cái nhìn “động”, nhà văn đã đi sâu khám phá một vùng hiện thực không dễ nắm bắt. Theo nhà văn, nếu xem tôn giáo như một hành vi hướng thiện của con người và nhu cầu tín ngưỡng là tự nhiên và tự do đối với mỗi người, thì ảnh hưởng của tôn giáo sẽ là tích cực. Tôn giáo chân chính không phải dẫn con người đi vào cõi tù mù của vô thức để rồi lạc bước, mà chính là để thanh lọc tâm hồn, đem lại niềm an vui nội tâm… Bởi thế, mọi hành động xúc phạm đến đức tin của người khác đều là vô nhân đạo, thậm chí như là tội giết người... Triết luận về tôn giáo như thế, tiểu thuyết của Nguyễn Khải đã góp phần “nới rộng thước đo của chủ nghĩa nhân đạo”, đem lại cho văn học Việt Nam một cái nhìn rộng mở hơn đối với đời sống.

Từ khóa: triết luận; tôn giáo; đức tin; tiểu thuyết; Nguyễn Khải.

Abstract:

Religion is considered to be among many themes extracted from experience in both the life and the writing career of Nguyen Khai. With great interest in this field and with a flexible look, he has made an in-depth investigation into a realistic domain which is not easy to be apprehended. According to the him, if religion is considered to be a human act that inclines towards righteousness and that the need for religious beliefs is natural and free for everybody, the influence of religion will be positive. True religion does not lead humans to the shapeless world of unconsciousness to get lost but it helps to purify souls and bring back peaceful joy to the internal life,… Therefore, any action offending others’ beliefs is inhuman, even murder-like… With such philosophical argumentation on religion, Nguyen Khai’s novels have contributed to the “widening of the measurement range of humanism”, thereby bringing back a broader look on life.

Keywords: philosophical argumentation; religion; belief; novels; Nguyen Khai.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng