NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI CỦA CÁC XU HƯỚNG CANH TÂN Ở VIỆT NAM NỬA SAU THẾ KỈ XIX

Causes of failures of renovation trends in Vietnam in the second half of the 19th century

Tóm tắt:

Từ nửa sau thế kỉ XIX, vấn đề bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc trước các cuộc xâm lăng đến từ phương Tây trở nên cấp thiết trong chính sách đối ngoại ở các nước phương Đông. Nếu như Trung Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan đã cố gắng hòa nhập các giá trị văn hóa, văn minh phương Tây hiện đại để phát triển đất nước thì ở Việt Nam, tình hình diễn ra hoàn toàn trái ngược. Triều đình phong kiến nhà Nguyễn đã chọn cho mình giải pháp đóng cửa để rồi đất nước từng bước rơi vào tay thế lực ngoại xâm. Trước yêu cầu mới của lịch sử, nhiều Nho sĩ, trí thức với lòng nhiệt thành ái quốc đã đứng ra vận động canh tân đất nước. Mặc dù không được hiện thực hoá vào trong đời sống xã hội, nhưng các xu hướng canh tân giai đoạn này đã góp phần hâm nóng truyền thống ái quốc của dân tộc, mở đường cho một trào lưu cải cách mới ở nước ta vào đầu thế kỉ XX. Vậy đâu là nguyên nhân đã làm xuất hiện các xu hướng canh tân này? Và tại sao những nỗ lực canh tân đất nước giai đoạn này lại không thể đơm hoa, kết trái?

Từ khóa: cải cách; canh tân; thế kỉ XIX; thực dân Pháp; Việt Nam.

Abstract:

Since the second half of the 19th century, the protection of national sovereignty independence from the West’s invasions became imperative in foreign policies in Eastern countries. Whereas China, Japan or Thailand tried to integrate modern elements of the West’s culture and civilization into their development, in Vietnam, the situation was completely different. The Nguyen’s feudal dynasty chose closed-door solutions, making the country gradually fall into the grip of foreign invaders. In the face of new requirements of history, many Confucian scholars and intellectuals, motivated by their patriotic zeal, started campaigning for the country’s reform. Although they were not realized into the social life, the renovation trends in this period helped to warm up the nation’s patriotic tradition, paving the way for a reform movement in the country at the beginning of the 20th century. Accordingly, what were the causes of these renovation trends? And why efforts to renovate the country in this period could not come to fruition?

Keywords: reform; renovate; the 19th century; French colonialist; Vietnam.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng