QUAN HỆ ĐỐI THOẠI ASEAN - TRUNG QUỐC: NGUYÊN NHÂN, QUÁ TRÌNH VÀ Ý NGHĨA

Asean - China dialogic relation: reasons, establishment and significance

Tóm tắt:

Quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc đã được bắt đầu tại Hội nghị Ngoại trưởng các nước ASEAN lần thứ 24 họp vào tháng 7 năm 1991 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Sau hơn hai thập niên phát triển, quan hệ hợp tác ASEAN - Trung Quốc đã trở thành một trong các mối quan hệ hợp tác sôi động nhất và hiệu quả nhất trong số các quan hệ của ASEAN với các đối tác đối thoại. Mối quan hệ này đã có những đóng góp to lớn đối với hòa bình, an ninh và phát triển của Đông Nam Á nói chung, ASEAN và Trung Quốc nói riêng. Bài viết tập trung đi vào phân tích những nhân tố dẫn đến sự ra đời quan hệ ASEAN - Trung Quốc, cho đến quá trình thiết lập quan hệ đối thoại và ý nghĩa của việc thành lập quan hệ đối thoại giữa hai bên.

Từ khóa: ASEAN; Trung Quốc; quan hệ; đối thoại, đối tác.

Abstract:

The ASEAN-China dialogic relation was started at the 24th ASEAN Foreign Ministers Meeting in July 1991 in Kuala Lumpur, Malaysia. After more than two decades of development, the ASEAN-China cooperation has become one of the most active and effective partnerships among ASEAN relationships with dialogic partners. This relationship has made great contributions to the peace, security and development of Southeast Asia in general, ASEAN and China in particular. This article focuses on analyzing factors that led to the establishment of the ASEAN-China relationship, the process of establishing their dialogue relation and the significance of this relation.

Keywords: ASEAN; China; relations; dialogic; partners.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20185030-12-18
215(02) - 20153630-06-15