THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ LÊ THỊ MÂY - NHÌN TỪ HÌNH TƯỢNG CÁI TÔI TRỮ TÌNH

Le Thi May’s artistic world from the perspective of the lyrical self icon

Tóm tắt:

Trong thơ, vấn đề chủ thể, cái tôi trữ tình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vị trí của cái tôi trữ tình, giới hạn của nó, mối liên hệ giữa khách thể - chủ thể luôn đặt ra trong thơ những vấn đề cần được giải quyết. Về bản chất, mọi nhân vật trữ tình trong thơ chỉ là những biểu hiện đa dạng của cái tôi trữ tình. Trong thơ hiện đại, hình tượng cái tôi trữ tình có những thuộc tính riêng. Ở thơ Lê Thị Mây, phong cách độc đáo của môt nhà thơ nữ, tính trữ tình đời tư nổi cộm lên thành những khắc khoải, hi vọng và cả tin yêu vào tình yêu, hạnh phúc bên trong người phụ nữ chịu nhiều thua thiệt, mất mát trong và sau cuộc chiến. Cũng chính tính trữ tình đời tư trong thơ Lê Thị Mây đã góp phần tạo nên diện mạo riêng, mở ra những phương diện, những bước đột phá mới từ hình thức cho đến nội dung của văn học Việt Nam từ thập kỷ cuối của thế kỷ XX cho đến nay.

Từ khóa: thế giới nghệ thuật; thơ; Lê Thị Mây; hình tượng; cái tôi trữ tình.

Abstract:

In poetry, the subject matter and the lyrical self is of special significance. The position of the lyrical self, its limits, the connection between the object - the subject always poses in poetry problems to be solved. In essence, every lyrical character in poetry is just a manifold manifestation of the lyrical self. In modern poetry, the lyrical self is characterized by its own properties. In Le Thi May’s poetry, the unique style of a female poet, private lyricalness emerges into embarrassment, hope and credulousness in love and happiness within a woman who suffers from so many disadvantages and losses during and after the war. It is also the private lyricalness of Le Thi May's poetry that has helped to shape its own appearance, thereby opening new perspectives and breakthroughs from the form to the content of the Vietnamese literature from the last decade of the 20th century to date.

Keywords: the artistic world; poetry; Le Thi May; icon; the lyrical self.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng