MẶT NẠ NHÂN DIỆN CARNIVAL - MỘT LỐI DẪN VÀO THẾ GIỚI HIỆN THỰC HUYỀN ẢO “NHỮNG ĐỨA TRẺ CHẾT GIÀ” CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG

Carnival human disguising masks – a pathway to the fanciful realistic world in “Nhung dua tre chet gia” (“aging children”) by Nguyen Binh Phuong

Tóm tắt:

Nếu cuộc đời là một sân khấu diễn trò thì mỗi nhân diện trên diễn đài ấy là một mặt nạ hóa trang nhân quần nhập vai diễn xuất. Theo lí thuyết mặt nạ carnival của M. Bakhtin, “trong hội cải trang, bản thân cuộc sống diễn trò, còn trò diễn thì nhất thời trở thành bản thân cuộc sống” [1, tr.152]. Tính chất “carnaval hóa” này ứng khớp với hiện tượng Những đứa trẻ chết già của Nguyễn Bình Phương. Một tiểu thuyết đầy đặc những cảnh đoạn tấu/ hài diễn mà ở đó mỗi nhân vật tự động lựa chọn sắm vai giả trang, thậm chí chính tác giả và cả độc giả cũng bị lôi kéo vào một cuộc đuổi bắt bản thể trong một môi trường “đầy tính hội diễn” đam mê rốt ráo những vai diễn đời mình. Sân diễn kết, màn nhung hạ, người diễn/ người xem thật khó tình suy đếm thực chất có bao nhiêu nhân diện được ngụy tạo, bôi che sau những cái mặt nạ hóa trang diễn trình. Giải mã mặt nạ giả trang, truy tìm nhân diện ẩn dấu quả thực là một hướng dẫn vào thế giới ghệ thuật “phức điệu” này.

Từ khóa: Nguyễn Bình Phương; carnaval; mặt nạ nhân diện; carnaval hóa; nghịch dị.

Abstract:

If life is a stage, then each character on that stage will be a mask that disguises a human role-player. According to M. Bakhtin’s theory of carnival masks, “It is life itself that plays in a carnival and play turns temporarily into life” [1, p.152]. This “carnivalisation” perfectly matches the phenomenon “Nhung đua tre chet gia” (Aging Children) by Nguyen Binh Phuong, a novel full of comic sequences/performances in which each character automatically chooses to play a disguising role; even the author and readers are also drawn into an ego chase under a circumstance “full of carnivalising performance”, which demonstrates an ultimate passion for roles in life. After the perfomance and the lowering of velvet curtains, it is hard for players/spectators to count and recognize how many faces are hidden behind the disguising masks. Decrypting disguising masks and searching for hidden human figures are really guidelines for this “labyrinthine” world of arts.

Keywords: Nguyen Binh Phuong; carnival; human disguising masks; carnivalising; paradoxical.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng