ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TẠI BẢO TÀNG ĐIÊU KHẮC CHĂM ĐÀ NẴNG

Applying service learning method at Museum of Cham Sculpture in Danang

Tóm tắt:

Phương pháp học tập phục vụ cộng đồng (PPHTPVCĐ) là một phương pháp dạy và học chủ động mà thông qua đó người học áp dụng được những kiến thức học được trong lớp vào điều kiện thực tế, đồng thời kết quả của quá trình học hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Bài viết này đề cập đến việc thực nghiệm áp dụng phương pháp học tập phục vụ cộng đồng (HTPVCD) trong chương trình giảng dạy học phần “Các tôn giáo phương Đông” của ngành Đông phương học, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng với định hướng giáo dục gắn kết cộng đồng của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Kết quả có được là những nỗ lực ban đầu nhằm thay đổi phương pháp giảng dạy đại học theo hướng chủ động cũng như gắn kết việc học tập tại trường Đại học với những trải nghiệm thực tế tại cộng đồng văn hóa của sinh viên.

Từ khóa: phương pháp học tập phục vụ cộng đồng; phương pháp dạy và học chủ động; ngành Đông phương học; Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng; cộng đồng văn hóa tại địa phương.

Abstract:

Service Learning (SL) is an active teaching and learning method which enables learners to apply in-class knowledge to reality, and at the same time orients their learning outcomes towards the goal of meeting the demands of communities. This article presents an experimental study applying SL to the teaching of the subject “Oriental Religions” as part of Oriental Studies at the Department of International Studies, University of Foreign Languages Studies, The University of Danang.This application is aimed at linking education with the community – an idea proposed by the Museum of Cham Sculpture in Da Nang. The results obtained are attributed to efforts in reforming teaching methods at tertiary instututions as well as connecting higher education learning with students’ experiences in local cultural communities.

Keywords: service learning; active teaching and learning; Oriental Studies; Museum of Cham Sculpture in Da Nang; local cultural community.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng