KÍ HIỆU HỌC: KHÁI NIỆM, PHẠM VI VÀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Semiotics: concept, scope and research domain

Tóm tắt:

Từ việc phân tích khái niệm kí hiệu học như một công cụ và các khả năng của thế giới kinh nghiệm, bài viết xác định phạm vi và các lĩnh vực nghiên cứu của ngành khoa học này. Cơ sở phân tích của ba nội dung trên là những giao điểm mật thiết giữa kí hiệu học và ngôn ngữ học trong quá trình hình thành và phát triển của nó. Ba bình diện cơ bản để xác định phạm vi của kí hiệu học là nghĩa học, kết học và dụng học. Sự phân chia kí hiệu học liên tưởng và siêu kí hiệu học của Hjelmslev được chứng minh bằng những vấn đề cụ thể liên quan đến phân tích văn bản và việc xác định các nội dung của đối tượng nghiên cứu.

Từ khóa: kí hiệu; kí hiệu học; siêu kí hiệu học; ngôn ngữ học; nghĩa học; kết học; dụng học.

Abstract:

From the analysis of the concept of semiotics as a tool and the capabilities of the empirical world, this article identifies the scope and research domain of this discipline. The bases for analyzing the three points above are the close intersections between semiotics and linguistics in the process of its formation and development. The three fundamental dimensions for determining the scope of semiotics are semantics, syntactics and pragmatics. Hjelmslev's division of connotative semiotics and meta-semiotics is testified by specific issues related to text analysis and the identification of the object under study.

Keywords: sign; semiotics; meta-semiotics; linguistics; semantics; syntactics; pragmatics.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20195930-12-19
231(05).20184230-12-18
326(05).20175330-12-17
422(01).20176131-03-17
511(02) - 20149920-06-14