NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG TẠI QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Traditional music art in Quang Nam - Da Nang
Tác giả: Tăng Chánh Tín,

Tóm tắt:

Âm nhạc truyền thống Quảng Nam - Đà Nẵng mang đặc trưng của nghệ thuật âm nhạc cổ truyền Việt Nam cũng như của phương Đông. Vượt qua thử thách của không gian và thời gian, những loại hình âm nhạc truyền thống tại đây vẫn giữ được những nét riêng, nét độc đáo. Đó là vốn quý, là di sản văn hóa phi vật thể của bao thế hệ cha ông đã gìn giữ và lưu truyền. Trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị của những loại hình âm nhạc truyền thống này là vấn đề cấp thiết đặt ra không chỉ cho ngành văn hóa mà còn cho cả xã hội. Bài viết này sẽ tập trung làm rõ lịch sử, bản sắc và giá trị của nghệ thuật âm nhạc truyền thống Quảng Nam - Đà Nẵng; đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị của nghệ thuật âm nhạc truyền thống tại đây.

Từ khóa: nghệ thuật; âm nhạc truyền thống; Quảng Nam - Đà Nẵng; bản sắc; giá trị.

Abstract:

Quang Nam - Da Nang traditional music is characterized by the traditional music art of Vietnam as well as of the Orient. Overcoming the challenges of space and time, types of traditional music in Quang Nam - Da Nang still retain their own unique and original features, which are the precious assets of the intangible cultural heritage preserved and handed down by generations of ancestors. It is highly urgent for both the cultural sector and the whole society to take responsibility for preserving and promoting the values of this traditional kind of music. This article focuses on clarifying the identity and values of the traditional music art in Quang Nam - Da Nang, and at the same time, proposes some solutions to preserve and promote the values of this traditional music art.

Keywords: art; traditional music; Quang Nam - Da Nang; identity; value.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 20159125-09-15
215(02) - 201510230-06-15
312(03) - 20145620-09-14