TÍCH HỢP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THÔNG QUA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Integrating creative experience activities through civic education courses in high schools
Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải,

Tóm tắt:

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các cấp học rất được quan tâm hiện nay. Việc đưa môn này vào dạy học từ cấp 1 đến cấp 3 đang nhận được nhiều ý kiến bàn thảo của các chuyên gia giáo dục, giáo viên giảng dạy và cả học sinh lẫn phụ huynh. Trong các môn học ở trường phổ thông, bộ môn Giáo dục công dân có nội dung gần gũi thực tế, chính vì thế người giáo viên Giáo dục công dân có thể đảm nhận dạy thêm môn Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Thấy rõ tầm quan trọng của môn học phù hợp với việc phát huy các năng lực cũng như phẩm chất của người học; bài viết đi sâu vào một khía cạnh nhỏ, đó là xây dựng quy trình, nội dung chủ đề của các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua môn học giáo dục công dân ở cấp trung học phổ thông (THPT).

Từ khóa: tích hợp; trải nghiệm; sáng tạo; giáo dục công dân; trung học phổ thông.

Abstract:

Creative experience activities at all levels of education are of particular interest at present. The inclusion of this subject in teaching from level 1 to level 2 and level 3 has been under discussion with various opinions from educational experts, teachers, even students and parents. Among subjects at high schools, civic education has its contents so close to reality; therefore, civic education teachers can undertake creative experience activities. Realizing the importance of the civic education subject which is suitable for the promotion of learners’ competences and qualities, this article delves into a small aspect, which involves the process constructing theme-based contents of creative experience activities through civic education courses at the high school level.

Keywords: integrated; experience; creative; civic education; high school level.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng