VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GLENN DOMAN VÀO DẠY ĐỌC SỚM CHO TRẺ 24-36 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON

Applying Glenn Doman method to early reading instruction for infants aged 24-36 months in preschools

Tóm tắt:

Phương pháp Glenn Doman là phương pháp giáo dục sớm được quan tâm hiện nay và đã được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Dạy đọc sớm là một trong những nội dung trọng tâm của phương pháp Glenn Doman. Trên cơ sở nghiên cứu về phương pháp này và chương trình giáo dục mầm non (GDMN), bài viết đưa ra cách vận dụng phương pháp dạy đọc sớm của Glenn Doman cho trẻ 24-36 tháng vào thực tiễn ở trường mầm non (MN). Những kết quả thực nghiệm ban đầu đã góp phần chứng minh được tính khả thi của vấn đề nghiên cứu.

Từ khóa: phương pháp Glenn Doman; giáo dục sớm; dạy đọc sớm; trẻ 24- 36 tháng tuổi; giáo dục mầm non.

Abstract:

The Glenn Doman method is a method for early education which is of current interest and has been used in many parts of the world. Early reading instruction is one of the key contents of the Glenn Doman method. Based on researching this method and preschool education programs, the article provides ways to apply the Glenn Doman method of early reading instruction for children aged 24-36 months to reality in nursery schools. Initial experimental results have helped to prove the feasibility of the research issue.

Keywords: Glenn Doman method; early education; early reading instruction; children aged 24-36 months; preschool education

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng