NÂNG CAO HIỆU QUẢ THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG HIỆN NAY

Enhancing effectiveness of giving climate change information in Danang newspaper at present
Tác giả: ThS. Lê Vân Trúc Ly,

Tóm tắt:

Biến đổi khí hậu (BĐKH) có tác động to lớn không chỉ đến môi trường mà còn đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội trên toàn thế giới. Những năm qua, các cơ quan báo chí nói chung và báo Đà Nẵng nói riêng luôn cố gắng truyền tải những thông tin này đến với đông đảo công chúng, nhằm thay đổi nhận thức của họ trong việc ứng phó với những tác động xấu của BĐKH. Tuy nhiên, việc thông tin này lại chưa đạt được hiệu quả tối ưu. Để nâng cao hiệu quả thông tin về vấn đề BĐKH trên báo Đà Nẵng hiện nay, bài báo đã đề xuất các giải pháp liên quan đến việc thay đổi nội dung, hình thức, giải pháp nhằm thay đổi nhận thức của công chúng cũng như đề ra những giải pháp đối với lãnh đạo cơ quan báo chí.

Từ khóa: khí hậu; biến đổi khí hậu; báo Đà Nẵng; truyền thông; thông tin.

Abstract:

Climate change has exerted a huge impact not only on the environment but also on the social, cultural and economic life all over the world. Over the last years, newspaper organisations in general and Da Nang Newspaper in particular have been making efforts to bring the information to the public in order to change their perception in responding to the negative impacts from climate change. However, the information dissemination has not reached optimal effectiveness. Therefore, in order to enhance the effectiveness of providing climate change information in Da Nang Newspaper, this article proposes ways for changing content, form and solutions to re-educate the public’s awareness and solutions for news agency leaders.

Keywords: climate; climate change; Da Nang Newspaper; communication; information.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng