SINH TỔNG HỢP NANO BẠC TỪ DUNG DỊCH NITRAT BẠC SỬ DỤNG TÁC NHÂN KHỬ DỊCH CHIẾT NƯỚC LÁ SẢ

BIOSYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES FROM SILVER NITRATE SOLUTION USING AQUEOUS EXTRACT OF LEMONGRASS LEAVES
Tác giả: PGS.TS. Lê Tự Hải,

Tóm tắt:

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày quá trình sinh tổng hợp nano bạc bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá sả. Ảnh hưởng của một số yếu tố như ảnh hưởng của tỉ lệ thể tích dịch chiết nước lá sả/ thể tích dung dịch AgNO3 1 mM, pH, nhiệt độ đến quá trình tổng hợp đã được khảo sát. Sự hình thành nano bạc được khảo sát bằng phổ UV-VisNano bạc tổng hợp được đặc trưng bằng phương pháp TEM, XRD, EDX. Kết quả phân tích TEM cho thấy hạt nano bạc thu được có dạng hình cầu với kích thước từ 10,0 - 36,1 nm. Kết quả phân tích XRD cho thấy nano bạc thu dược có dạng tinh thể lập phương tâm mặt. Phổ EDX xác nhận thành phần chính của sản phẩm là bạc và đồng thời có mặt các chất hữu cơ bao bọc nhằm ngăn chặn quá trình keo tụ.

Từ khóa: Nano bạc; Lá sả; Tổng hợp xanh; Sinh tổng hợp; Dịch chiết thực vật

Abstract:

In this article, we report the biological synthesis of silver nanoparticles from silver nitrate solution using aqueous extract of lemongrass leaf as reducing agent. The influence of some factors such as the volume ratio of lemongrass leaf extract/AgNO3 solution, pH, and temperature to he ynthesis of silver nanoparticles was investigated. The formation of silver nanoparticles was confirmed by the positioning of surface plasmon resonance in the UV–vis spectroscopic analysis. The characteristics of silver nanoparticles were studied using TEM, EDX and XRD. TEM analysis showed that the silver nanoparticles were predominantly in spherical shape with different average sizes of 10.0 - 36.1 nm. The EDX spectrum of silver nanoparticles confirmed the presence of the elemental silver signal. The XRD spectrum of silver nanoparticles exhibited 2 values corresponding to the silver nanocrystals.

Keywords: nano bạc; lá sả; tổng hợp xanh; sinh tổng hợp; dịch chiết thực vật.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
113(04) - 20141120-12-14
29(04) - 201331-12-13
34(03)- 2012815-09-12