MÔ HÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Social work practice model at Social Protection Center in Danang city
Tác giả: ThS. Bùi Đình Tuân,

Tóm tắt:

Thành phố Đà Nẵng được biết đến là thành phố đáng sống ở Việt Nam. Việc triển khai chương trình “5 không và 3 có” đã giúp thành phố đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt những người lang thang xin ăn, bán hàng rong, họ được tập trung về Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thành phố Đà Nẵng để chăm sóc và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Kết quả nghiên cứu đề tài “Hoạt động công tác xã hội từ thực tiễn Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thành phố Đà Nẵng” đã khẳng định được vai trò quan trọng của nhân viên công tác xã hội trong trợ giúp các nhóm người yếu thế tại Trung tâm, với quy trình trợ giúp đặc thù của ngành công tác xã hội. Kết quả nghiên cứu cũng làm rõ được những thuận lợi và khó khăn của nhân viên xã hội trong quá trình trợ giúp các nhóm người yếu thế, từ đó đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả trợ giúp công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa: công tác xã hội; mô hình; người yếu thế; trung tâm; bảo trợ xã hội.

Abstract:

Danang is known to be a liveable city in Vietnam. The implementation of the program "5 no and 3 yes" has helped the city obtain important achievements, especially with regard to vagrant beggars, peddlers, who have been gathered up in Da Nang City Social Protection Center where they are looked after and provided with chances to integrate into the community. Results from a study of the topic "Social work from the reality of Da Nang Social Protection Center" have affirmed the important role of social workers in assisting disadvantaged groups in the center, with a specific support process of social work service. The research results have also clarified the advantages and disadvantages of social workers in supporting the disadvantaged groups, thereby proposing some measures to improve the effectiveness of the social work support at Danang Social Protection Center.

Keywords: social work; model; disadvantaged; center; social protection.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng