XÂY DỰNG LÁT CẮT TỔNG HỢP TỰ NHIÊN Ở VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG

Building up a natural synthesis slice at Phong Nha - Ke Bang National Park
Tác giả: Trần Xuân Mùi,

Tóm tắt:

Lát cắt tổng hợp tự nhiên là mô hình không gian, thể hiện sự phân bố, sắp xếp theo chiều thẳng đứng và chiều ngang của các thể tổng hợp tự nhiên như các yếu tố về địa chất, địa hình (hang động, độ cao), khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa), thủy văn, hiện trạng rừng, thổ nhưỡng và các lớp thông tin bổ trợ. Các lớp thông tin được thể hiện và sắp xếp một cách khoa học tạo nên cái nhìn một cách tổng quan về điều kiện tự nhiên khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Lát cắt đi qua: A (kinh độ 105o54’30’’ Đông, vĩ độ 17o¬¬34’15’’Bắc), B (kinh độ 106o¬¬18’15’’ Đông, vĩ độ 17o¬-34’15’’Bắc) thể hiện các đặc điểm về điều kiện tự nhiên và mối quan hệ gữa các yếu tố tự nhiên của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với nhau đem lại cái nhìn tổng quan theo phương diện không gian.

Từ khóa: lát cắt tổng hợp tự nhiên; Phong Nha - Kẻ Bàng; mô hình không gian; yếu tố về địa chất; yếu tố địa hình.

Abstract:

Natural synthesis slices are spatial models, which represent the distribution, vertical and horizontal arrangement of natural aggregates such as geological factors, terrain factors (caves, elevation), climate (temperature, rainfall), hydrology, forest status, soil and additional information layers. Information layers are displayed and arranged in a scientific way to make an overview of natural conditions in the Phong Nha - Ke Bang National Park. The slice located at A (longitude 105°54'30 '' East, latitude 17°34'15'’ North), B (longitude 106°18'15'' East, latitude 17°34'15'' North) presents the characteristics of natural conditions and relations among the natural elements of the Phong Nha - Ke Bang National Park, resulting in a panorama in terms of the spatial dimension.

Keywords: natural synthesis slice; Phong Nha - Ke Bang; spatial models; geological factors; terrain factors.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng