THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ

Management of teacher training activity at Hue University - University of Education: status quo and solutions

Tóm tắt:

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên (GV) đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay là một hoạt động nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các trường đại học sư phạm, các cơ sở quản lí giáo dục phổ thông và các trường trung học phổ thông (THPT). Xuất phát từ trọng trách được Bộ GD&ĐT giao phó là tham gia bồi dưỡng giáo viên cho các địa phương, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (ĐHSP, ĐHH) đã xây dựng chương trình hành động đổi mới mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng giáo viên (BDGV). Bài viết tập trung nghiên cứu một cách toàn diện công tác quản lí hoạt động BDGV của Nhà trường nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động này.

Từ khóa: bồi dưỡng giáo viên; quản lí hoạt động; quản lí hoạt động BDGV.

Abstract:

Training teachers to meet the demands of general education innovation in the curent period is one of the activities that have received special attention from the Ministry of Education and Training (MoET), teacher training universities, general education management agencies and high schools. Springing from the mission assigned by MoET, which is to train teachers for localites, Hue University - University of Education has built up an action programe to innovate the goals, curricula, contents and methods of teacher training. This article focuses on presenting a comprehensive study of the university’s management of the teacher training activity in order to evaluate the status quo and propose solutions to enhance the efficiency of this management.

Keywords: teacher training; activity management; teacher training activity management.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng