VAI TRÒ LIÊN KẾT CỦA MỘT SỐ PHÉP LIÊN KẾT HÌNH THỨC TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

The linking role of some formal cohesive devices in state administrative documents

Tóm tắt:

Văn bản hành chính là loại văn bản có tính tư tưởng cao, có kết cấu chặt chẽ, văn phong rõ ràng, khúc chiết, lập luận chặt chẽ. Liên kết hình thức là liên kết các phương tiện ngôn ngữ nhằm liên kết nội dung. Trong các phép liên kết hình thức thì phép lặp, phép nối và phép liên tưởng có hiệu lực lập luận và vai trò cao trong việc liên kết văn bản. Phép lặp nhấn mạnh, nhắc lại những từ ngữ và các cấu trúc cú pháp chủ chốt thể hiện chủ đề của đoạn văn. Phép nối nhằm mục đích mở rộng mệnh đề, bổ sung những yếu tố cần thiết tạo nên sự cân đối hài giữa các yếu tố trong mệnh đề, giữa các mệnh đề trong câu. Phép liên tưởng điển hình thường gặp trong văn bản hành chính là liên tưởng bao hàm và số lượng. Cả hai phương thức này đều lập luận theo lối diễn dịch, nêu phần tổng quan trước rồi sau đó phân tích cụ thể từng khía cạnh, chi tiết. Liên kết hình thức trong các văn bản hành chính nhà nước tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III vừa thể hiện đặc trưng văn bản hành chính nói chung vừa thể hiện nét riêng về mặt nội dung văn bản trong cơ quan đảng ở một Học viện cụ thể.

Từ khóa: Văn bản; hành chính; phép liên kết; hình thức; lập luận.

Abstract:

Administrative documents belong to a type of texts which is highly ideological, closely structured and clearly written with weighty arguments. Formal cohesion includes language devices that link contents together. Among formal cohesive devices, repetition, conjunction and association show high effectiveness in argumentative force and play a major role in textual cohesion. The repetition emphasizes and reiterates words, expressions and key syntactic structures that represent the subject of a passage. The conjunction is aimed at extending clauses and adding necessary elements to create balance and harmony among elements in a clause and among clauses in a sentence. Administrative documents are also typically characterized by inclusive and quantitative associations, which present arguments in an interpretive way: giving an overview first and then analyzing each aspect and each detail. Formal cohesion in state administrative documents at the Institute of Politics – Administration in Region III show both the characteristics of administrative documents in general and distinct features of text contents in party offices at an institute in particular.

Keywords: Documents; administration; cohesive devices; form; arguments.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
127(01).20183130-03-18
225(04).2017630-12-17
323(02).20174930-06-17
417A(04) - 20155201-11-15