SAI SÓT Ở CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO TẠI VIỆT NAM KHI VIẾT VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI

Errors in Vietnam’s references on the theory of relativity

Tóm tắt:

Hầu hết các tài liệu tham khảo tại Việt Nam khi viết về Thuyết tương đối đều khẳng định “Khối lượng là tương đối, giá trị của nó phụ thuộc vào vận tốc”. Trên cơ sở khảo sát các bài viết của Einstein về năng lượng và khối lượng, bài viết này chỉ ra rằng công thức Einstein đã bị hiểu sai lệch ở các tài liệu tham khảo, từ đó dẫn đến quan niệm sai lầm cho rằng khối lượng phụ thuộc vào vận tốc. Bài viết cũng chỉ ra những bất hợp lí khi sử dụng khái niệm khối lượng tương đối tính trong không-thời gian bốn chiều và khi khảo sát khối lượng photon. Các giáo trình, bài giảng, sách giáo khoa cần có những chỉnh sửa hợp lí và kịp thời để phù hợp với kiến thức khoa học mới đã được cập nhật trong vật lí hiện đại.

Từ khóa: Thuyết tương đối; công thức Einstein; khối lượng; năng lượng; động lượng; không - thời gian 4 chiều.

Abstract:

In most references in Vietnam, when writing about the Theory of Relativity, authors usually assert that “Mass is relative, its value depends on velocity”. This article, based on a review of Einstein's writings on energy and mass, shows that the Einstein formula is misunderstood in these references. This leads to the erroneous conception that mass depends on velocity. The article also points out the unreasonableness in the use of the concept of relativistic mass in the four-dimensional space-time and in the photon mass examination. Textbooks, lectures, and schoolbooks need to be properly modified in a timely manner in order to fit with the new scientific knowledge that has been updated in modern physics.

Keywords: Theory of Relativity; Einstein's formula; mass; energy; momentum; four-dimensional space-time.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20181330-12-18
230(04).20181330-12-18
329A(03).20187730-09-18
429A(03).20187730-09-18