NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CỦA KALI DICROMAT (K2Cr2O7) TRÊN LOÀI BÈO HOA DÂU (Azolla caroliniana Willd., 1810)

A study of toxicity of Kali dicromat in Azolla caroliniana Willd., 1810

Tóm tắt:

Nghiên cứu trình bày kết quả thử nghiệm độc tính cấp tính của dung dịch chất thử Kali dicroma đối với Bèo hoa dâu (Azolla caroliniana Willd) dựa theo quy trình OECD 221 (Organization for Economic Co-operation and Development). Kết quả nghiên cứu xác định hóa chất, nồng độ và thời gian khử trùng tối ưu nhất khi nuôi cấy Bèo hoa dâu là NaOCl 0,05% trong thời gian 20 giây. Xác định được EC50 của Bèo hoa dâu đối với tham số trọng lượng tươi là 8,92 mg/L và 14,1 mg/L đối với tham số trọng lượng khô. Đồng thời kết quả phân tích tương quan cho thấy có sự tương quan nghịch giữa nồng độ K2Cr2O7 với các biến trọng lượng tươi và trọng lượng khô với hệ số tương quan rất cao (r > 0,97). Điều này cho thấy Bèo hoa dâu nhạy cảm với các chất ô nhiễm. Qua đó, nghiên cứu này mở ra khả năng sử dụng Bèo hoa dâu nhằm giám sát độc tính sinh thái đối với chất lượng nước tại Việt Nam.

Từ khóa: độc tính cấp tính; độc tính sinh thái; bèo hoa dâu; Kali dicromat.

Abstract:

This research presents results from a test for acute toxicity of the Kali dicromat solution on Azolla (Azolla caroliniana Willd) based on the OECD 221 guideline (Organization for Economic Co-operation and Development). The findings identified a chemical, its concentration and optimal sterilization time for cultivating azolla, which are NaOCl 0,05% and 20 seconds respectively. EC50 = 8,92 mg/L was determined according to fresh weight variables and 14,1 mg/L according to dry weight variables. And the correlation analysis showed that there was reverse correlation among the concentration of K2Cr2O7, fresh weight variables and dry weight variables with a very high correlation coefficient (r > 0,97). This proves that Azolla caroliniana is sensitive to pollutants, which provides a platform for using azolla species to monitor ecotoxicity for water quality in Vietnam.

Keywords: acute toxicity; ecological toxicity; azolla caroliniana; Kali dicromat.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
18(03) - 2013815-10-13
25(04) - 20122015-12-12
34(03)- 20122215-09-12
44(03)- 20124415-09-12
53(02) - 20123815-08-12
62(01) - 2012615-03-12
72(01) - 20122715-03-12
81(1) - 20112915-11-11