Students’ awareness of the solvereignty over the island and sea of Vietnam

NHẬN THỨC VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM TRONG HỌC SINH - SINH VIÊN

Tóm tắt:

Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông đang là vấn đề nóng, chứa đựng nhiều nguy cơ bùng nổ xung đột, thu hút sự quan tâm chú ý của các nước trong phạm vi khu vực và toàn thế giới. Ngoài việc tổng quan những sự kiện nổi bật về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lí khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, nội dung bài báo trình bày kết quả điều tra khảo sát tìm hiểu nhận thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong học sinh, sinh viên (HS, SV) các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Đắc Lắc. Qua đó, đề xuất một số định hướng giáo dục và chương trình hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức HS, SV về vấn đề chủ quyền biển, đảo của nước ta.

Abstract:

The dispute about the sovereignty over the East Sea is the hot issue containing the risks leading to conflicts, which has attracted the attention from other countries in the Region and in the world. Besides the hightlights of disputes over the East Sea as well as the historical evidence and legal basis affirmingVietnam's sovereignty over the East Sea, the article presents the result of the survey on students’ awareness of the solvereignty over the island and sea of vietnam in the provinces: Binh Dinh, Phu Yen, Quang Ngai, Dac Lac. Accordingly, educational orientations and action programs are proposed to contribute to raising students’ awareness of the solvereignty over the island and sea of our county.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng