ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH CỘNG HƯỞNG PLASMON CỦA CÁC KIM LOẠI Pd, Ti VÀ Cr

Evaluation of plasmon resonance stimulation of metals Pd, Ti and Cr
Tác giả: TS. Ngo Khoa Quang,

Tóm tắt:

Khả năng kích thích cộng hưởng plasmon bề mặt của các kim loại Pd, Ti và Cr đã được chúng tôi đánh giá theo bước sóng kích thích. Kết quả tính toán lí thuyết dựa trên sóng ánh sáng phân cực p lan truyền dọc theo bề mặt kim loại được sử dụng để lí giải các yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại sóng cộng hưởng plasmon. Chiều dài lan truyền và chiều dài suy giảm cường độ điện trường của sóng cộng hưởng plasmon theo các phương song song và vuông góc với bề mặt kim loại đã được khảo sát khá chi tiết. Chúng tôi nhận thấy rằng quá trình kích thích cộng hưởng plasmon đạt hiệu quả cao khi bước sóng ánh sáng sử dụng nằm trong khoảng từ 600 nm đến 1200 nm. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa rất quan trọng cho các ứng dụng liên quan đến công nghệ plasmonic chip.

Từ khóa: Cộng hưởng plasmon; kim loại chuyển tiếp; Pd; Ti; Cr.

Abstract:

We have evaluated the plasmon resonance stimulation capability of the metals Pd, Ti and Cr under different wavelengths. The theoretical calculation results based on the p-polarized light spreading along the metal surface was employed to clarify elements that influence the existence of stimulation of plasmon resonance waves. We have also examined in detail the speading distance and the decay length of the electric field amplitude in the directions that are parallel and perpendicular with the surface of the metal under study. We have found that the plasmon resonance stimulation reached a high level of efficiency when the wavelength in use ranged from 600 nm to 1200 nm. The findings of the research are of important significance to applications related to the plasmonic chip technology.

Keywords: lasmon resonance; wet and sticky metals; Pd; Ti; Cr.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: TS. Ngo Khoa Quang
20(03).20164230-09-16