NHÀ VĂN - MỘT KIỂU NHÂN VẬT ĐẶC BIỆT TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM SAU 1986

The writer - a special type of character in the Vietnamese prose since 1986

Tóm tắt:

Từ sau Đổi mới (1986), văn chương Việt Nam đã có những bước đột phá vượt bậc cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Cùng với sự cách tân về hình thức, thi pháp nghệ thuật là sự đổi mới một cách toàn diện về hệ thống tư duy của tác giả làm xoay chiều nhận thức và quá trình thụ cảm của độc giả. Bài viết tìm hiểu về nhà văn - một kiểu nhân vật độc đáo trong văn xuôi Việt Nam đương đại có nghề nghiệp tương đồng với nghề nghiệp của chính bản thân tác giả; khái quát vai trò, sứ mệnh và ý nghĩa của nhân vật này trong tác phẩm văn chương, đồng thời qua hệ thống nhân vật, khám phá ý thức nghề nghiệp, ý thức sáng tạo ngôn ngữ nghệ thuật của nhà văn trong hành trình làm mới văn chương.

Từ khóa: nhân vật; nhà văn; ý thức; nghề nghiệp; tác giả; văn xuôi Việt Nam.

Abstract:

Since Doi moi (1986), Vietnamese literature has made great breakthroughs both in terms of both content and expression. Along with innovations in forms, artistic poetics is a comprehensive innovation of the author's thinking system that redirects readers’ perception and receptivity. By exploring the writer - a unique character in the contemporary Vietnamese prose whose career is similar to that of the author himself, this article makes generalizations of the role, mission and significance of this character in literary works, and at the same time, through the character system, penetrates into the writer’s awareness of his profession, sense of artistic language creativity in the journey to renew literature.

Keywords: character; writer; awareness; job; author; Vietnamese prose.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng