ẢNH HƯỞNG CỦA MÀNG MỎNG KIM LOẠI ĐẾN CHẤT LƯỢNG KẾT TINH CỦA MÀNG MỎNG SILIC

Effect of metal thin films on crystallization quality of Si thin films

Tóm tắt:

Dựa trên các kết quả thu được cho hai cấu trúc Si/thuỷ tinh và Si/YSZ*/thuỷ tinh, chúng tôi đã khảo sát chất lượng của cấu trúc Si/YSZ/kim loại/thuỷ tinh kết tinh pha rắn bằng các phương pháp một bước và hai bước sử dụng chùm laser xung. Kết quả cho thấy, với cùng thời gian nung và tổng mật độ năng lượng thấp hơn, phương pháp hai bước tạo ra độ kết tinh cao hơn và chất lượng kết tinh tốt hơn so với phương pháp một bước. Điều này chứng tỏ tính hiệu quả của phương pháp hai bước trong việc cải thiện chất lượng kết tinh của màng Si trên YSZ/kim loại/thuỷ tinh. Hơn nữa, lớp kim loại có một chút tác dụng nhiệt lên việc đẩy nhanh quá trình kết tinh của màng Si. Các điều kiện nung được tối ưu để chế tạo transistor màng mỏng poly-Si điện cực đáy (*YSZ: Yttria-Stabilized Zirconia).

Từ khóa: PLA; kết tinh pha rắn; kết tinh nhiệt độ thấp; màng mỏng silic; YSZ; silic vô định hình; silic đa tinh thể.

Abstract:

On the basis of the results obtained from the Si/glass and Si/YSZ*/glass, we investigated the quality of the solid-phase Si/YSZ/metal/glass structure crystallized by both the one-step method and the two-step method using pulse laser clusters. It was found that given the same heating time and a lower total irradiation energy density, the two-step method resulted in a higher crystallization degree and better crystallization quality compared to the one-step method. This proved the effectiveness of the two-step method in improving the crystallization quality of Si films on YSZ/metal/glass. Moreover, the metal layer has a small heating effect on accelerating the crystallization of the Si film. Heating conditions were optimized for the fabrication of bottom-gate poly-Si thin-film transistors (* YSZ: Yttria--Stabilized Zirconia).

Keywords: PLA; solid-phase crystallization; low-temperature crystallization; silicon thin-film; YSZ; amorphous silicon; polycrystalline silicon.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20192130-12-19
235(04).2019729-12-19
326(05).20171830-12-17
420(03).20162130-09-16