NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU LÁ TÍA TÔ THU HÁI Ở TỈNH QUẢNG NAM

Research on extraction and determination of chemical composition of essential oil from Perilla leaves in Quang Nam

Tóm tắt:

Tinh dầu lá tía tô ở tỉnh Quảng Nam thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước với tỉ lệ lá tía tô tươi (g)/thể tích nước (ml); thời gian chưng cất đã khảo sát và được lựa chọn lần lượt là 100 g lá tía tô tươi/600 ml nước với thời gian chưng cất là 5 giờ. Thành phần hóa học của tinh dầu lá tía tô Quảng Nam được xác định bằng phương pháp GC-MS gồm 26 cấu tử (99,98%), các cấu tử chính gồm: Gamma-Asarone (35,12%), Caryophyllene (33,88%), d-Limonene (11,43%), Trans-alpha-Bergamotene (7,66%), Gamma-Muurolene (4,58%), Humulene (3,83%). Trong đó có 2 cấu tử mới là Gamma-Asarone (35,12%) và Trans-alpsha-Bergamotene (7,66%) được tìm thấy trong tinh dầu lá tía tô ở tỉnh Quảng Nam.

Từ khóa: tinh dầu lá tía tô; tía tô; chưng cất lôi cuốn hơi nước; Gamma-Asarone; Caryophyllene; d-Limonene.

Abstract:

Essential oil of the Perilla leaves in Quang Nam obtained via the steam distillation method with a proportion of fresh Perilla leaves (g) / water (ml) and distillation time already examined, which are 100 g of fresh Perilla leaves/600ml water and 5 hours of distillation time respectively. The chemical composition of the essential oil from Perilla leaves in Quang Nam is determined via the GC-MS method that includes 26 components (99,98%), among which the main components are Gamma-Asarone (35,12%), Caryophyllene (33,88%), d-Limonene (11,43%), Trans-alpha-Bergamotene (7,66%), Gamma-Muurolene (4,58%), Humulene (3,83%). Of these, Gamma-Asarone (35,12%) and Trans-alpha-Bergamotene (7,66%) are new components found in the essential oil from Perilla leaves in Quang Nam.

Keywords: essential oil from Perilla leaves; Perilla; steam distillation; Gamma-Farnesene; Caryophyllene; d-Limonene.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng