ĐÓNG GÓP CỦA HOẠT ĐỘNG “KHAI DÂN TRÍ” TRONG PHONG TRÀO DUY TÂN Ở QUẢNG NAM ĐỐI VỚI NỀN GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ XƯA VÀ NAY

CONTRIBUTION OF “ENLIGHTENMENT” IN THE DUY TAN RENOVATION IN QUANG NAM TO THE NATIONAL EDUCATION UP TO NOW

Tóm tắt:

“Khai dân trí” là một trong ba nội dung chính của phong trào Duy Tân vào đầu thế kỉ XX ở Quảng Nam nhằm chống lối học tầm chương trích cú, khoa cử Nho giáo, bài trừ hủ tục; truyền bá quốc ngữ và những kiến thức khoa học thực dụng; tuyên truyền tư tưởng dân chủ tư sản. Dưới góc độ giáo dục, có thể nói rằng phong trào Duy Tân là một cuộc cách mạng giáo dục ở Việt Nam đầu thế kỉ XX theo hướng khoa học và hiện đại. Cuộc cách mạng ấy cũng đã để lại cho công cuộc đổi mới giáo dục Việt Nam hôm nay những bài học vô giá.

Từ khóa: Khai dân trí; Duy Tân; cách mạng.

Abstract:

“Enlightenment” is one of the three main areas of the Duy Tan Renovation launched in the early 20th century in Quang Nam province to struggle against Confucianism, to abolish unsound customs, to disseminate the national language and practical scientific knowledge as well as to propagate bourgeois democracy. The Renovation brought valuable lessons to the Vietnamese education reform.

Keywords: Enlightenment; Duy Tan; renovation.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20193330-03-19
228(02).20186830-06-18
323(02).20176330-06-17
416(03) - 20156425-09-15
514(01) - 20155631-03-15
610(01) - 20145315-04-14
72(01) - 20127815-03-12