CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM MÔN VẬT LÍ CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

Measures to develop students’ experimental practice skills in physics at high school

Tóm tắt:

Vật lí là môn khoa học thực nghiệm, nên đòi hỏi giáo viên (GV) phải tăng cường sử dụng thí nghiệm, bài tập thí nghiệm (BTTN) và các phương tiện trực quan. Khi dạy môn Vật lí, GV không chỉ cung cấp cho học sinh (HS) những kiến thức khoa học mà còn rèn luyện HS những kĩ năng, kĩ xảo thí nghiệm thực hành. Bởi sử dụng các biện pháp rèn luyện kĩ năng thí nghiệm thực hành vật lí luôn tạo hứng thú học tập, kích thích tính tích cực và tự giác của HS, rèn luyện kĩ năng thí nghiệm thực hành cho HS nên đó cũng là một trong những biện pháp đổi mới phương pháp dạy học Vật lí́ hiện nay.

Từ khóa: kĩ năng; thí nghiệm thực hành; quan sát; hứng thú; trực quan.

Abstract:

Physics is an experimental science, thus it requires teachers to foster the use of experiments, laboratory exercises and visual media.When teaching physics, teachers not only provide students with scientific knowledge, but also to train students with skills and techniques for doing practical experiments. As the use of measures to enhance skills in doing practical experiments in physics always arouses interest in learning, stimulates activeness and self-awareness of students in practising the skills for doing practical experiments, this should also be one of the solutions to innovate the current physics teaching method.

Keywords: skills; laboratory practice; observe; interest; visual.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
129A(03).20181730-09-18