NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

A study of primary school teachers’ perception about regular refresher activity

Tóm tắt:

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hoạt động bồi dưỡng thường xuyên là một hoạt động dạy học được tổ chức hằng năm nhằm cập nhật hoặc bổ sung những kiến thức, kĩ năng và nghiệp vụ sư phạm cần thiết cho giáo viên. Đây là một hoạt động mà giáo viên cần được bồi dưỡng các nội dung, chuyên đề phù hợp để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Để tìm hiểu về nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên cũng như nhận thức của giáo viên tiểu học về hoạt động này, nhóm tác giả đã tiến hành điều tra thực trạng trên giáo viên. Đây cũng chính là cơ sở cho việc đề xuất các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học theo chuẩn mới nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động nghề nghiệp.

Từ khóa: bồi dưỡng; bồi dưỡng thường xuyên; nhận thức; giáo viên; tiểu học.

Abstract:

The exercise of sovereignty rights over the sea and islands is always a vital issue for every nation that borders the sea. As for Vietnam, a country which stretches along a coastline of more than 3260 km with a series of offshore islands and archipelagos, the establishment and enforcement of its sovereignty has always been a top priority of the governments throughout historical periods. The process of establishing and implementing activities to protect sea and island sovereignty in the South Central Coast of Viet Nam (i.e. the Quang Nam sea area) in the monarchy period was undertaken earliest under the Nguyen dynasty via a range of activities in economic exploitation, control of arrival and departure of ships, rescue and resistance to foreign invaders. Through these activities of the Nguyen government and the people of Cochinchina, Vietnam's sovereignty over the Spratly and Paracel Islands was established during the Nguyen dynasty (1602 - 1775).

Keywords: Nguyen lords; sovereignty; islands; Paracel Islands; Spratly Islands.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
135(04).20196229-12-19
234(03).20196430-09-19
321(04).20164330-12-16
416(03) - 201511325-09-15
5
Tác giả: PGS.TS. Lưu Trang
8(03) - 20139315-10-13
65(04) - 20128315-12-12
72(01) - 20127815-03-12
81(1) - 201113415-11-11