TRƯỜNG ÂM ĐIỆN TỪ TRONG HỐ LƯỢNG TỬ VỚI THẾ CAO VÔ HẠN

THE ACOUSTOMAGNETOELECTIC FIELD IN A QUANTUM WELL WITH AN INFINITY POTENTIAL

Tóm tắt:

Trường âm điện từ trong hố lượng tử với thế cao vô hạn được nghiên cứu khi có từ trường ngoài. Biểu thức giải tích của trường âm điện trong hố lượng tử với thế cao vô hạn đã đạt được bằng phương trình động lượng tử cho hàm phân bố của electron tương tác với sóng âm. Sự phụ thuộc của trường âm điện lên nhiệt độ T của hệ, tần số sóng âm ωq, độ rộng của hố lượng tử L,và từ trường ngoài B trong hố lượng tử AlAs/GaAs/AlAs đã đạt được bằng phương pháp số. Trong trường hợp sự phụ thuộc của trường âm điện từ lên từ trường ngoài và tần số sóng âm, kết quả tính toán cho thấy sự phụ thuộc này là không tuyến tính. Các kết quả này được so sánh với kết quả trong bán dẫn khối để chỉ ra sự khác biệt.

Từ khóa: Hố lượng tử; Trường âm điện từ; Tương tác electron-sóng âm; Sóng âm; Phương trình động lượng tử.

Abstract:

The acoustomagnetoelectric (AME) field in a quantum well with an infinity potential (QWIP) has been studied in the presence of an external magnetic field. The analytic expression for the AME field in the QWIP was obtained by using the quantum kinetic equation for the distribution function of electrons interacting with the acoustic wave. The dependence of the AME field on the temperature T of the system, the frequency of the acoustic wave ωq, the quantum well width L and the external magnetic field B for the specific QWIP AlAs/GaAs/AlAs was achieved by using a numerical method. In the case of the dependence of the electromagnetic field on the external magnetic field and the frequency of the sound waves, the calculated results showed that this dependence was non-linear. These results were compared with those for the normal bulk semiconductor to show differences.

Keywords: quantum well; acoustomagnetoelectric field; electron-phonon interaction; acoustic wave; quantum kinetic equation.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).2018830-12-18
218(01).2016130-03-16
32(01) - 20122015-03-12