MÔ HÌNH ĐIỆN TÍCH HIỆU DỤNG ĐỐI VỚI BÀI TOÁN TIẾT DIỆN HIỆU DỤNG CỦA HYDROGEN TÍCH ĐIỆN ÂM

AN EFFECTIVE-CHARGE MODEL FOR THE PROBLEM OF PHOTODETACHMENT OF NEGATIVELY CHARGED HYDROGEN IONS
Tác giả: TS. Dụng Văn Lữ,

Tóm tắt:

Một phương pháp tiếp cận mới để tính tiết diện hiệu dụng của ion hydro tích điện âm được nghiên cứu và đề xuất. Phương pháp giải dựa trên việc sử dụng mô hình điện tích hiệu dụng và hàm Green hai điện tử đối với trường hợp tính tổng các trạng thái cuối cùng của hệ. Dạng giải tích của hàm này thu được bằng cách tích hợp các hàm Green một hạt trong khuôn khổ của lý thuyết nhiễu điều chỉnh và phương pháp toán tử. Để thu được giá trị so sánh với kết quả thực nghiệm, chúng tôi đã giải gần đúng giá trị hàm Green bằng phương pháp số với sự hổ trợ của phần mềm Mathematica. Trái ngược với các phương pháp ban đầu (ab initio), cách tiếp cận của chúng tôi dẫn đến giá trị lý thuyết lớn hơn so với giá trị thực nghiệm.

Từ khóa: mô hình điện tích hiệu dụng; các phần tử ma trận chuyển tiếp; tiết diện quang hóa; hàm Coulomb Green; lý thuyết nhiễu loạn điều chỉnh, phương pháp toán tử. điều chỉnh.

Abstract:

In this work we take into consideration the calculation of the photodetachment cross section of negatively charged hydrogen ions through the use of an effective-charge model and the two-electron Green’s function for summation over final states of the system. The analytical form of this function is obtained by the convolution of the one-particle Coulomb Green’s functions in the framework of the regular perturbation theory and the operator method. In order to obtain results, we have approximated the value of the Green function via the numerical method with the support of the Mathematica software. In contrast to former ab initio calculations, our approach leads to a greater theoretical value than the experimental one.

Keywords: effective-charge model; transition matrix elements; photodetachment cross section; Coulomb Green’s function; regular perturbation theory.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20