CHU TRÌNH DIỄN NGÔN TRONG “CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA” CỦA NGUYỄN MINH CHÂU

The discourse process in “Chiec thuyen ngoai xa” by Nguyen Minh Chau

Tóm tắt:

Truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” là một chu trình diễn ngôn. Chu trình diễn ngôn thể hiện qua 7 tình huống truyện, trong đó có diễn ngôn của tác giả, diễn ngôn nhân vật. Tình huống dẫn nhập bày tỏ ý tưởng nghệ thuật. Các tình huống tiếp theo có ý nghĩa liên nhân: tình huống ý tưởng nghệ thuật; tình huống thể nghiệm ý tưởng nghệ thuật; tình huống trải nghiệm nghệ thuật; tình huống trải nghiệm đời thường; tình huống đánh giá và phán xử. Truyện nêu lên mối quan hệ giữa luật pháp và đời sống, nghệ thuật và cuộc sống; lo lắng trước vấn nạn bạo lực gia đình và giải pháp chấm dứt bạo lực gia đình. Tình huống kết thúc mở ra những trăn trở băn khoăn của tác giả về thân phận người đàn bà hàng chài nói riêng và cuộc sống người dân biển nói chung.

Từ khóa: chu trình diễn ngôn; tình huống truyện; ý tưởng nghệ thuật; tình huống đánh giá và phán xử; bạo lực gia đình; thân phận người đàn bà hàng chài.ười đàn bà hàng chài.

Abstract:

The short story "Chiec thuyen ngoai xa" is a discourse process. The discourse process is expressed through seven plot situations, which include the discourse of the author and the discourse of characters. The introductory situation demonstrates artistic ideas. The following situations show interpersonal implications: the situation of artistic ideas, the situation of undergoing artistic ideas, the situation of undergoing daily life, the situation of evaluation and judgement. The story deals with the relationships between law and life, arts and life as well as expresses concern for the problem of domestic violence and solutions to end domestic violence. The situation ends up putting forward the author’s preoccupations with the fate of women in fishing villages in particular and life of seaside residents in general.

Keywords: discourse process; plot situation; artistic ideas; situation of evaluation and judgement; domestic violence; the fate of women in fishing villages.ng.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
127(01).20183130-03-18
224(03).20176930-09-17
323(02).20174930-06-17
417A(04) - 20155201-11-15