GIÁ TRỊ NGỮ NGHĨA - NGỮ DỤNG CỦA DANH NGỮ CHỈ THỜI GIAN TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT

Semantic - pragmatic values of temporal noun phrases in literary writings
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai,

Tóm tắt:

Trong các văn bản nghệ thuật, con người tồn tại trong một khoảng không gian và thời gian đặc biệt - không gian và thời gian mang tính nghệ thuật. Đó không chỉ là không gian và thời gian thuộc phạm trù vật chất mà đó là một phương thức biểu hiện thế giới tinh thần, hiện thực cuộc sống thông qua tác phẩm. Bài viết tiếp cận thời gian trong văn bản nghệ thuật dưới góc độ ngôn ngữ học. Chúng tôi tiến hành khảo sát những vai nghĩa của danh ngữ chỉ thời gian và chức năng của danh ngữ chỉ thời gian trong cấu trúc câu của văn bản nghệ thuật. Từ đó, đưa ra những nhận xét về giá trị ngữ nghĩa, ngữ dụng của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản nghệ thuật.

Từ khóa: danh từ; danh ngữ; danh ngữ chỉ thời gian; văn bản nghệ thuật; từ loại.

Abstract:

In literary writings, humans exist in a special space and time – artistic space and time. It is not only the space and time that belong to the physical world, but also a way of demontrating the spiritual world and realizing life through literary works. The article approaches time in artistic writings from a linguistic perspective. We have investigated the semantic roles of temporal noun phrases and their function in sentence structures of the artistic writings, thereby putting forward comments on the semantic and pragmatic values of temporal noun phrases in artistic writings.

Keywords: noun; noun phrase; temporal noun phrase; literary writings; parts of speech.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai
20(03).20166730-09-16
2
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai
17B(04) - 20158330-12-15
3
Tác giả: ThS. Lê Sao Mai
16(03) - 20154725-09-15