THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SỬ DỤNG SƠ ĐỒ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC

Experimenting some measures to develop the skill of using diagrams for pre-schoolers aged 5 to 6 through their science discovery activity

Tóm tắt:

Bài báo đề cập việc thử nghiệm ba biện pháp phát triển kĩ năng sử dụng sơ đồ (KNSDSĐ) cho trẻ mẫu giáo (MG) 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non: (i) Cung cấp, chính xác hóa các biểu tượng về thế giới xung quanh cho trẻ; (ii) Sử dụng sơ đồ trong quá trình cung cấp, hệ thống hóa kiến thức; và (iii) Tăng cường cho trẻ chơi với sơ đồ. Kết quả thử nghiệm cho thấy có sự khác biệt ý nghĩa khi so sánh KNSDSĐ của trẻ giữa trước và sau thực nghiệm (TN). Các thao tác “xây dựng sơ đồ” và “đọc hiểu sơ đồ” đều có sự thay đổi rõ rệt theo chiều hướng “phát triển”. Điều này chứng tỏ các biện pháp trên đã mang lại hiệu quả thực tế trong việc phát triển KNSDSĐ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Từ khóa: kĩ năng sử dụng sơ đồ; trẻ mẫu giáo; hoạt động khám phá khoa học; xây dựng sơ đồ; đọc hiểu sơ đồ.

Abstract:

The article mentions the experiment of three different methods for developing the skill of using diagrams for pre-schoolers aged between 5 and 6 years in their science discovery activity: (i) providing and making accurate symbols of the surrounding environment for preschoolers; (ii) Using diagrams in the process of supplying and systematizing knowledge; and (3) enhancing the chidren’s play with the diagrams. The experiment results show a significant difference in the children’s skill of using diagrams before and after their participation in experiment. Their manipulations of encoding and decoding the diagrams have experienced significant changes in the direction of “development”. This proves that the above measures have brought real effectiveness in the development of the skill of using diagrams for 5-6 year-old children.

Keywords: the skill of using diagram; pre-schoolers; science discovery activity, encoding diagram; decoding diagram.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20198530-09-19
228(02).201811030-06-18