TÍNH CHẤT K-FRÉCHET-URYSOHN TRONG KHÔNG GIAN CẦU TRƯỜNG ĐƯỢC

K-FRÉCHET-URYSOHN PROPERTIES IN RECTIFIABLE SPACES

Tóm tắt:

Không gian tôpô được gọi là không gian cầu trường được nếu tồn tại một phép đồng phôi và một phần tử sao cho và với mỗi ta có trong đó là phép chiếu lên tọa độ thứ nhất. Khi đó, phép đồng phôi được gọi là một phép cầu trường trên và gọi là phần tử đơn vị phải của Gần đây, không gian cầu trường được đã được nghiên cứu bởi nhiều tác giả và họ đã đặt ra nhiều câu hỏi mở mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra các tính chất -Fréchet-Urysohn trong không gian cầu trường được. Nhờ những kết quả này, chúng tôi mở rộng một kết quả trong [8].

Từ khóa: Không gian cầu trường được; không gian k -Fréchet-Urysohn; không gian k-Fréchet-Urysohn mạnh; không gian thỏa mãn tiên đề đếm được thứ nhất; tập con compact.

Abstract:

A topological space is called a rectifiable space if there is a homeomorphism and an element such that and for every we have where is the projection to the first coordinate. Then, is called a rectification on and is a right unit element of . Recently, rectifiable spaces have been studied by many authors who have put many open questions that have yet to be answered. In this article, we give -Fréchet-Urysohn properties in rectifiable spaces. These findings are used to generalize a result in [8].

Keywords: Rectifiable space; k-Fréchet-Urysohn space; strongly k-Fréchet-Urysohn space; first-countable space; compact subset.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).20201230-03-20
228(02).20181630-06-18
324(03).20174730-09-17
424(03).20174430-09-17
523(02).20171630-06-17
623(02).20171930-06-17
722(01).20173131-03-17
821(04).20161730-12-16
920(03).20166130-09-16
1019(02).20165430-06-16