NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG KHỬ P-NITROPHENOL BẰNG NaBH4 XÚC TÁC NANO BẠC ĐƯỢC TẠO TỪ DỊCH CHIẾT NƯỚC CỦ NGHỆ VÀ DUNG DỊCH AgNO3

Researching elimination of p-nitrophenol via NaBH4 with silver nanoparticles as catalysts synthesized from liquid extract of turmeric and AgNO3 solution

Tóm tắt:

Từ dịch chiết nước củ nghệ và dung dịch AgNO3 đã tổng hợp được hạt nano bạc có khả năng xúc tác cho phản ứng khử p-NP/NaBH4. Chứng minh được nano bạc điều chế với điều kiện: tỉ lệ rắn / lỏng: 3g / 200mL; thời gian chiết: 2h30ph; nồng độ AgNO3: 1mM; tỉ lệ dịch chiết / AgNO3: 6mL / 20mL cho hiệu suất khử p-NP bằng NaBH4 cao nhất, đạt 95% sau thời gian t = 60 phút.

Từ khóa: nano bạc; dịch chiết nước củ nghệ; tổng hợp xanh; xúc tác; p-nitrophenol.

Abstract:

Liquid extract of turmeric and AgNO3 solution was used to synthesize silver nanoparticles, which are capable of functioning as catalysts for the elimination of NaBH4. The research proves that the silver nanoparticles can be formed via the following conditions: the ratio of solid to liquid is 3g / 200mL; extraction time is 2 hours and 30 minutes; the concentration of AgNO3 solution is 1mM; the ratio of the extract to AgNO3 is 6mL / 20mL. All these result in the highest yield for the elimination of p-NP using NaBH4: 95% after the time t = 60 minutes.

Keywords: silver nanoparticles; liquid extract of turmeric; green synthesis; catalyst; p-nitrophenol.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
135(04).20192029-12-19
235(04).20192029-12-19
37(02) - 20132215-06-13
46(01) - 20131215-03-13
56(01) - 20131215-03-13