THỰC TRẠNG LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON

The status quo of selecting themes and contents for preschoolers’ science discovery activity about the surrounding environment

Tóm tắt:

Khám phá khoa học về môi trường xung quanh là một trong những hoạt động giáo dục trọng tâm ở trường mầm non. Việc lựa chọn chủ đề và nội dung khám phá cho trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động này. Kết quả nghiên cứu trên 150 giáo viên mầm non tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cho thấy 10 chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non hiện hành đều được triển khai thành nội dung hoạt động. Giáo viên là người đóng vai trò chính trong việc lựa chọn chủ đề và nội dung hoạt động. Chương trình GDMN hiện hành là căn cứ chính của việc lựa chọn này. Vai trò trung tâm của trẻ và sự tham gia của phụ huynh chưa được chú trọng đúng mức.

Từ khóa: hoạt động khám phá khoa học; môi trường xung quanh; chủ đề; nội dung; trẻ mầm non.

Abstract:

Science discovery about the surrounding environment is one of the key educational activities in kindergartens. The selection of themes and contents for children to discover plays an important role in improving the quality and efficiency of this activity. Results from a research survey of 150 preschool teachers in Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien Hue provinces show that all the ten themes in the current early childhood education curriculum have been developed into contents for activities. Teachers play the main role in selecting themes and contents. The current early childhood education curriculum serves as a primary basis for this selection. The central role of pre-schoolers and their parents’ cooperation have not received proper attention.

Keywords: science discovery activities; the surrounding environment; themes; contents; preschoolers.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
117B(04) - 20156030-12-15