KÍ HIỆU HÓA TRONG MỘT SỐ PHẠM TRÙ LÝ THUYẾT VĂN HỌC

SEMIOSIS IN SOME LITERARY THEORY CATEGORIES

Tóm tắt:

Kí hiệu hóa là khái niệm trung tâm của nghiên cứu ký hiệu học. Việc tập trung nghiên cứu khái niệm này không chỉ cho phép ta đi sâu hơn các vấn đề của ký hiệu học, tránh được những ngộ nhận về các khái niệm cơ sở mà còn giúp ta kiến giải thấu đáo nhiều loại hình tác phẩm văn chương. Bài viết phân tích tương quan giữa khái niệm kí hiệu hóa với một số phạm trù lý thuyết văn học tiêu biểu trong lịch sử như: tính tương thoại trong tư tưởng của Bakhtin; khái niệm liên văn bản trong tư tưởng của Barthes và Kristeva; tính thi ca và tính ẩn dụ của Jakobson và Eco; quá trình giải ý nghĩa của Eco, Johansen và Derrida.

Từ khóa: kí hiệu hóa; tương thoại; liên văn bản; tính thi ca; ẩn dụ; giải ý nghĩa.

Abstract:

Semiosis is the central concept of semiotics. Focusing on this notion does not only allow us to deal with semiotics in depth, to avoid misunderstandings about underlying concepts, but also to thoroughly interpret many types of literary works. This article analyzes the correlation between semiosis and some typical literary theory categories such as dialogism in Bakhtin's thought [1], intertextuality in the thought of Barthes [2] and Kristeva [13], the poeticity and metaphor of Jakobson [11] and Eco [6], deconstruction of the meaning of Eco [7], Johansen [12] and Derrida [5].

Keywords: semiosis; dialogism; intertextuality; poeticity; metaphor; deconstruction of meaning.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20195930-12-19
231(05).20184230-12-18
323(02).20177530-06-17
422(01).20176131-03-17
511(02) - 20149920-06-14