ĐẶC ĐIỂM TÊN GỌI CÁC LOẠI CÁ BIỂN Ở QUẢNG TRỊ

CHARACTERISTICS OF NAMES OF MARINE FISHES IN QUANG TRI

Tóm tắt:

Tên gọi các loại cá biển thuộc loại từ nghề nghiệp mà cụ thể là nghề biển. Cá biển là sản phẩm của nghề đánh bắt hải sản. Từ ngữ định danh các loại cá biển gồm từ ghép và ngữ danh từ. Khảo sát trên 252 tên các loại cá thì số từ ghép có 2 yếu tố không nhiều, chỉ 79 đơn vị, trong đó có từ ghép chỉ cá biển đơn loại và từ ghép chỉ cá biển tổng loại. Ngữ danh từ được cấu tạo nhiều dạng thức khác nhau: Loại thứ nhất: từ chỉ loại + tên gọi loại cá + cấu trúc định ngữ. Loại thứ hai có cấu trúc gồm từ chỉ loại + tên gọi loại cá + cấu trúc biệt loại có cấu tạo c-v. Phương thức định danh từng loại cá căn cứ vào dấu hiệu cấu tạo hình thể, dấu hiệu trạng thái, dấu hiệu màu sắc, dấu hiệu nơi cá sống. Trường từ vựng tên gọi các loại cá biển gồm trường từ vựng các cá thể tổng loại và trường từ vựng mỗi loại cá. Ngoài các tên gọi chung của cư dân biển còn có lớp từ vựng cổ và lớp từ biến thể ngữ âm theo cách gọi riêng của cư dân Quảng Trị.

Từ khóa: trường từ vựng; từ ghép; danh ngữ; phương thức định danh; các loại cá biển.

Abstract:

The names of sea fishes belong to the category of occupation words: marine fishery. The term denotes the name of marine fish include compound words and noun phrases. Surveying over 252 names of fish, the number of compound words has 2 factors is not much, only 79 species, including compound words about species of sea fish and types of sea fish. The method of naming each type of fish is based on its body shape, its color and where the fish live. The vocabulary system of sea fish includes vocabulary about species of sea fish and field types of sea fish. In addition to the common names, the residents in Quang Tri Province also use the ancient names and special names according to their voice ascent.

Keywords: vocabulary system; compound word; nouns clause; method of naming; types of sea fish.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
125(04).2017630-12-17
224(03).20176930-09-17
323(02).20174930-06-17
417A(04) - 20155201-11-15