TINH THẦN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ ĐỐI VỚI ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC CON NGƯỜI VIỆT NAM (Qua trường hợp nghiên cứu về Duy thức học)

SPIRIT OF BUDDHISM EDUCATION AND ITS VALUES TO THE VIETNAMESE PEOPLE (Through case studies of Consciousness-only theory)

Tóm tắt:

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, tồn tại song hành và tham gia cấu thành nên văn hóa truyền thống người Việt. Trên tinh thần trung đạo, mục tiêu giáo dục của Phật giáo là hoàn thiện một con người cả về trí tuệ và đạo đức, tức lấy sự phát triển hài hòa, cân bằng giữa vật chất và tinh thần làm tiền đề cho sự phát triển của cá nhân và xã hội. Giáo dục luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm, trong những năm qua, giáo dục Việt Nam không ngừng tiếp cận những kinh nghiệm của các nền giáo dục tiến bộ trên thế giới. Đó là tất yếu. Song, việc phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong nội tại là điều cần thiết, và quan điểm của Phật giáo về giáo dục là gợi ý cần được quan tâm đối với định hướng giáo dục con người Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: giáo dục con người; giáo dục Phật giáo; tự ngã; con người toàn diện; vô ngã.

Abstract:

Buddhism moved in Vietnam very early and participates in the building process of the traditional culture of Vietnam. Based on its spirit, the educational target of Buddhism is to develop a person in both intellect and morality, which is a harmonical and balanced development between material and mind by which put forward a basis for the development of the individual as well as society. The government of Vietnam always consider education is one of the most important factors in socio-economic development. In the last few years, the Vietnamese education system ceaselessly approaches experiences from the progressive educations on the world. However, the values of developing traditional culture are also necessary, and Buddhism's point of view about education is a suggestion which needs to be considered in.

Keywords: educate people; Buddhism education; the self; the whole person; not self.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20187330-12-18
228(02).201812730-06-18
323(02).201710130-06-17
419(02).201612530-06-16