LỄ HỘI CẦU NGƯ ĐÀ NẴNG - NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

DA NANG CAU NGU FESTIVAL - UNSHAKEABLE VALUES

Tóm tắt:

Lễ hội Cầu ngư là một lễ hội tiêu biểu của ngư dân ven biển Đà Nẵng. Hiện nay, đô thị hóa của thành phố Đà Nẵng ngày càng mở rộng về phạm vi và đẩy mạnh về quy mô cũng như tốc độ, làm biến đổi nhiều yếu tố văn hóa truyền thống, trong đó có lễ hội Cầu ngư. Sự biến đổi diễn ra trên nhiều phương diện: thời gian, quy mô tổ chức, nghi lễ và các hoạt động hội. Nguyên nhân chính là quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng đã làm thu hẹp làng chài và số lượng ngư dân. Tuy nhiên, lễ hội Cầu ngư ở Đà Nẵng vẫn lưu giữ được những giá trị bền vững, góp phần tạo nên bản sắc dân tộc Việt. Bài viết này đề cập đến những giá trị tồn tại bền vững trong lễ hội Cầu ngư của cư dân ven biển Đà Nẵng. Trải qua một thời gian dài, dưới tác động ngày càng mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa, lễ hội Cầu ngư của dân biển Đà Nẵng đã có nhiều thay đổi để thích nghi, tuy nhiên những giá trị mang tính tâm linh, giáo dục, cộng đồng, văn hóa của lễ hội vẫn luôn trường tồn mãi qua năm tháng.

Từ khóa: lễ hội; cầu ngư; lễ hội Cầu ngư; Đà Nẵng; giá trị.

Abstract:

Cau ngu festival is a typical festival of coastal fisherman in Da Nang. Nowadays, the urbanization process of Da Nang is increasingly expanding in scope, scale as well as speed, which alters many traditional cultural elements, including the Cau ngu festival. The transformation takes place in many aspects: time and scale of the festival; rituals and festival activities. The main reason is the process of urbanization in Da Nang has narrowed down the fishing villages and the number of fishermen. However, Cau ngu festival still retains its value and contribute to the identity of Vietnamese nationality. This article demonstrates the values of the sustainability in the fishery festival of Da Nang. For a long time, under the powerful impact of the urbanization process, the Cau ngu festival has made many changes to adapt, however, its values in spiritual, education, community, culture still remains over the years.

Keywords: festival; Cau ngu; Cau ngu festival; Da Nang; value.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20193330-09-19
233(02).20192930-06-19
332(01).20194530-03-19
416(03) - 20153225-09-15
513(04) - 20145120-12-14
69(04) - 201331-12-13
78(03) - 20134315-10-13
81(1) - 20116615-11-11