PHẢN ỨNG ĐA CHIỀU CỦA CÁC GIAI TẦNG TRONG XÃ HỘI TRUNG QUỐC THẾ KỈ XVII, XVIII, XIX ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA GIÁO

THE MULTI-REACTIVITY OF THE CHINESE SOCIAL CLASSES TO THE CATHOLIC IN SEVENTEENTH, EIGHTEENTH, NINETEENTH CENTURIES

Tóm tắt:

Thế kỉ XVII, XVIII, XIX là khoảng thời gian Thiên Chúa giáo du nhập và phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc, mà công đầu thuộc về các thừa sai Dòng Tên. Tuy nhiên, quá trình này trên thực tế đã không diễn ra dễ dàng và thuận lợi như mong muốn của các nhà truyền giáo, do xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất đó chính là Thiên Chúa giáo ngay khi mới được “ươm mầm” trên xứ sở truyền giáo này đã ngay lập tức gặp phải sự phản ứng đa chiều của các giai tầng, từ bộ phận thống trị cho đến tầng lớp bình dân trong xã hội Trung Quốc thời bấy giờ. Trên cơ sở khai thác nguồn tư liệu chính thống của vương triều Thanh và những ghi chép của các nhà truyền giáo ở Trung Quốc đương thời, bài viết bước đầu khảo cứu và làm rõ thái độ của các giai tầng xã hội ở Trung Quốc đối với Thiên Chúa giáo trong các thế kỉ XVII, XVIII, XIX.

Từ khóa: giai tầng xã hội; Trung Quốc; quan lại sĩ đại phu; Thiên Chúa giáo.

Abstract:

The seventeenth, eighteenth and nineteenth centuries were the period when Catholic was introduced and flourished in China, with the merits of the Jesuit missionaries. However, the process was not as easy and convenient as the missionaries expected, due to a variety of reasons. One of the most important causes is that when Catholic was first “cultivated" on this missionary land, it immediately met the multifaceted response of the classes, from the ruling class to the civilian class in Chinese society at that time. Based on the official sources of the Qing dynasty and the records of missionaries in contemporary China, the article first investigates and clarifies the attitudes of social classes in China towards Catholic in the seventeenth, eighteenth and nineteenth centuries.

Keywords: social classes; China; bureaucrat gentry; Catholic.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
135(04).20195529-12-19
222(01).20177031-03-17