QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - RUMANI (2010 - 2016)

TRADE RELATIONS BETWEEN VIETNAM AND RUMANIA (2010 - 2016)

Tóm tắt:

Việt Nam và Rumani là hai đất nước có mối quan hệ truyền thống với hơn 65 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước 1950, với tư cách là quốc gia xã hội chủ nghĩa, Rumani đã giúp đỡ trên nhiều lĩnh vực trong nhiều giai đoạn lịch sử và góp phần đáng kể vào ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Từ năm 1989, sau khi thay đổi thể chế chính trị, Rumani vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ truyền thống với Việt Nam. Từ đó đến nay, quan hệ hai nước được phát triển theo chiều hướng mới, trong đó quan hệ kinh tế được đề cao. Từ những hợp tác sau khi chuyển đổi, hai nước đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế. Bài viết này góp phần nghiên cứu quan hệ kinh tế hai nước ở phương diện hợp tác thương mại qua việc làm rõ các nhân tố, quá trình, thành tựu hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Rumani từ năm 2010 đến 2016. Trên cơ sở đó, bài báo đánh giá triển vọng của mối quan hệ này trong thời gian tới.

Từ khóa: Việt Nam; Ruman; thương mại; xuất khẩu; nhập khẩu.

Abstract:

Vietnam and Romania are two countries have traditional relations with more than 65 years since they first established diplomatic relations. Before 1950, as a socialist country, Romania had helped in many fields in many historical periods and contributed significantly to support of Vietnam's Resistance War against America. Since 1989, after the change of political regime, Romania continues to maintain traditional relations with Vietnam. Since then, the relations between two countries have developed in a new direction, in which economic relations are praised by two countries. From the cooperation after transferring, two countries achieved important achievements for the economy. This article studies the bilateral economic relations in the field of trade cooperation by highlighting the factors, processes, and achievements of trade cooperation between Vietnam and Romania from 2010 to 2016. Base on the assessment, the article also evaluates the prospect of this relationship in the future.

Keywords: Vietnam; Rumani; trade; export; import.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).20203030-03-20
231(05).201830-12-18