CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI

TEACHER DEVELOPMENT POLICY AT THE PUBLIC UNIVERSITIES IN QUANG NGAI PROVINCE

Tóm tắt:

Trong những năm qua, tại tỉnh Quảng Ngãi, chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học đã được triển khai và thu được các kết quả nhất định; hoàn thành một số mục tiêu mà tỉnh đề ra, từng bước tạo môi trường pháp lí thuận lợi cho phát triển giảng viên về số lượng, chất lượng, cơ cấu. Ở bài viết này, tác giả tập trung làm rõ cơ sở pháp lí hình thành khung chính sách, phân tích, đánh giá thực trạng thực thi chính sách tại các trường đại học công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Đại học Tài chính - Kế toán; từ đó nêu ra kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học trong bối cảnh hiện nay.

Từ khóa: chính sách phát triển; giảng viên đại học; cơ sở pháp lí; thực thi chính sách; tỉnh Quảng Ngãi

Abstract:

During the past few years, in Quang Ngai province, the teacher development policy in public universities have been implemented and have achieved positive results. This has completed a number of goals set by the provincial government and has gradually created a favorable legal environment for the development of teachers in terms of quantity, quality, and structure. This article focuses on clarifying the legal basis for the formation of the policy framework, analyzing and evaluating the implementation of the policy at public universities in Quang Ngai province, including Pham Van Dong University and the University of Finance and Accounting. Then the achievements, shortcomings, and causes are presented and some solutions will be proposed to improve the teacher development policy in public universities at the current time.

Keywords: development policy; university lecturers; legal basis; policy enforcement; Quang Ngai province.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng