VỀ VÀNH LUỸ ĐẲNG - NỬA NGUYÊN TỐ

ON IDEMPOTENT - SEMIPRIME RINGS

Tóm tắt:

Một vành R được gọi là luỹ đẳng-nửa nguyên tố nếu với mọi với mọi luỹ đẳng a in R, aea=0 của e in I(R), thì suy ra a=0 . Lớp vành luỹ đẳng - nửa nguyên tố là một mở rộng thực sự của lớp vành nửa nguyên tố. Các vành gọn, miền, vành chính quy Von Neumann đều là các vành luỹ đẳng - nửa nguyên tố. Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một số kết quả của vành luỹ đẳng - nửa nguyên tố.

Từ khóa: Vành lũy đẳng nửa nguyên tố; Iđêan lũy đẳng nguyên tố; Iđêan lũy đẳng nửa nguyên tố; Vành nửa nguyên tố; Vành chính quy Von Neumann.

Abstract:

A ring R is called idempotent-semiprime (briefly, idem-semiprime) if for any a in R, aea=0 for all idempotent e in I(R) , implies a=0 , The class of idem-semiprime rings is a proper subclass of semiprime rings. This new class includes domains, reduced rings, and Von Neumann regular rings. In this article, we investigate the usual ring theoretic constructions of idempotent-semiprime rings.

Keywords: idem-semiprime ring; semiprime ring; Von Neumann regular ring.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
122(01).2017931-03-17
28(03) - 20132815-10-13
33(02) - 20121515-08-12
41(1) - 20113515-11-11