THƠ VĂN NGUYỄN CÔNG TRỨ NHÌN TỪ GƯƠNG MẶT NHÀ NHO TÀI TỬ ĐẾN CON NGƯỜI CỦA SỰ CHƠI

NGUYEN CONG TRU IN HIS LITERATURE: FROM AN AMATEURISH CONFUCIAN FIGURE TO A PLAYFUL HUMAN BEING

Tóm tắt:

Nghiên cứu thơ văn Nguyễn Công đã có những thành tựu nhất định. Tuy vậy, tập trung vào khía cạnh hành lạc, nhìn nó như một sự chơi đối với những sáng tác của họ Nguyễn là điều chưa được đề cập đến. Hướng đến điều này, thứ nhất, cần đặt Nguyễn Công Trứ trong bối cảnh tri thức nho giáo Việt Nam hậu kì trung đại; thứ hai, xếp chồng các văn bản thơ của ông và nhìn từ hướng lí thuyết trò chơi. Từ đây, hành lạc, sự chơi, trong con người tài tử này là một triết lí, một ứng xử có ý thức rõ ràng trước thời đại và cuộc sống. Sâu xa hơn, sự chơi chính là sáng tạo. Bằng cách này, các ý niệm về sự tao nhã trong các thú vui của nhà nho dịch chuyển sang hướng cá tính thế tục. Cuộc sống và sự sáng tạo, do đó mở rộng nghĩa. Đây cũng là những đóng góp quan trọng của nhà nho tài tử bậc nhất này trong lịch sử văn học Việt Nam.

Từ khóa: hành lạc; sự chơi; thơ văn Nguyễn Công Trứ; nhà nho tài tử; vi phạm quy tắc.

Abstract:

Studying Nguyen Cong Tru’s literature has brought certain achievements. Yet, focusing on the aspect of pleasure, considering it as a play of his works, is what has not yet been dealt with. To approach this, firstly, we need to put Nguyen Cong Tru into the Confucian intellectual context of the late medieval age in Vietnam; secondly, it is important to pile up his poetic texts and to examine them from the perspective of play theory. In this way, pleasure, play in this amateurish human being is a philosophical manner; it is an obviously conscious behaviour in the face of the time and the life. More profoundly, play itself is creativity by which, conceptions of elegance in his pleasures were transformed into mundane characters. Life and creativity, thus, had their meaning expanded . This is also important contributions made by this most amateurish Confucian in the history of Vietnamese literature.

Keywords: pleasure; play; Nguyen Cong Tru’s literature; amateurish confucian; violating rules.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
131(05).201830-12-18
230(04).20185830-12-18
317A(04) - 20153701-11-15