THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG CHỮ VIẾT TIẾNG Ê-ĐÊ TRONG ĐỘ TUỔI HỌC SINH TIỂU HỌC Ở XÃ EA HỒ, HUYỆN KRÔNG NĂNG, TỈNH ĐẮK LẮK

THE ACTUAL USE THE E-DE LANGUAGE OF SCRIPTS IN ELEMENTARY SCHOOL AGE IN EA HO COMMUNE, KRONG NANG DISTRICT, DAK LAK PROVINCE

Tóm tắt:

Tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc bản địa (dân tộc Ê-đê). Ở xã Ea Hồ, tiếng Ê-đê được đưa vào giảng dạy từ năm 1981, áp dụng đối với các em học sinh (HS) tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên dạy tiếng Ê-đê còn thiếu về số lượng, yếu về chuyên môn. Với xu hướng suy nghĩ không cần học chữ viết Ê-đê vì học nhưng không sử dụng, các em HS dần trở nên không có hứng thú tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa dân tộc mình. Bài viết sẽ tập trung phân tích thực trạng, nguyên nhân, tác dụng của việc sử dụng tiếng Ê-đê và giải pháp khắc phục nhằm cung cấp cho người đọc một cái nhìn sâu hơn, đa chiều hơn về con người đồng bào Ê-đê ngày nay tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk.

Từ khóa: chữ viết tiếng Ê-Đê; học sinh tiểu học; sử dụng chữ viết; văn hóa truyền thống; người Ê-Đê; xã Ea Hồ

Abstract:

Dak Lak province has well implemented the conservation and promotion of the spoken and written language of indigenous ethnic groups (the Rade ethnic group). In Ea Hồ ward, the Rade language was introduced in 1981, apply for primary students from grades 3 to grade 5. However, the number of teacher staff is low and weak in profession. One problem that has arisen is that they tend to think not to learn the Rade language because they do not use it. This makes them gradually become uninterested in understanding their national culture. The article will focus on the use of Rade language scripts - the situation, the causes and solutions and the forecasts to provide readers with multi-direction about the Rade in Ea Ho ward, Krong Nang district, Dak Lak province today.

Keywords: Ede script; primary school students; use of writing; traditional culture; the Rade; Ea Ho ward.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng