QUY TRÌNH XÂY DỰNG BÀI HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN HÓA HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THE PROCESS OF DESIGNING LESSONS BASED ON CHEMISTRY THEME TO DEVELOP STUDENTS’ SELF-STUDY ABILITY AT HIGH SCHOOL

Tóm tắt:

Năng lực tự học (NLTH) được xác định là một năng lực cốt lõi cần được hình thành và phát triển cho học sinh (HS) trong mọi môn học và ở các cấp học. Trong việc hình thành và phát triển NLTH cho HS, giáo viên đóng vai trò là người định hướng các hoạt động và tổ chức hoạt động học tập cho HS. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập tới cơ sở lí luận về tự học, NLTH và giới thiệu quy trình xây dựng bài học theo chủ đề “Ankan với môi trường” định hướng phát triển NLTH của HS gồm có 6 bước: xác định vấn đề cần giải quyết trong bài học, xây dựng nội dung chủ đề bài học, xác định mục tiêu bài học, xác định và mô tả mức độ yêu cầu, biên soạn các câu hỏi / bài tập, thiết kế tiến trình dạy học.

Từ khóa: tự học; năng lực tự học; chủ đề; chủ đề môn Hóa học; quy trình.

Abstract:

The ability to self-study is identified as a core competency which must be developed at all educational levels in all subjects. In building and developing self-study ability of students, teachers play a key role who have to guide and organize learning activities for students. In this article, we represent the theoretical basis on self-study and self-study ability of students as well as the process of designing lessons through the topic “Alkane with the environment” to develop self-study ability of students. This process has 6 steps: Identify the issues need to be solved, build theme-based content, determine the lesson’s objectives, identify and describe the outcomes, compile questions/exercises, design teaching process.

Keywords: Self-study; self-study competency; theme; chemistry theme; process.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng