VẬN DỤNG THUYẾT KIẾN TẠO HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÝ 11 - THPT

THE APPLICATION OF CONSTRUCTIVISM TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SPECIALIZED CAPACITY IN TEACHING CHAPTER “ELECTRICMAGNETIC SENSING” PHYSICS GRADE 11

Tóm tắt:

Trong dạy học kiến tạo, học sinh (HS) đóng vai trò trung tâm và là chủ thể của quá trình nhận thức. Bởi vậy cách học tốt nhất là học trong hoạt động và thông qua hành động để đánh giá năng lực của HS và từ đặc thù môn Vật lí cho thấy dạy học kiến tạo rất phù hợp để phát triển năng lực cho HS. Đề tài nghiên cứu xây dựng tiến trình dạy học kiến tạo phát triển các năng lực chuyên biệt của HS trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” vật lí 11 - THPT góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí và đưa ra hướng tiếp cận mới trong dạy học phát triển năng lực ở các trường trung học phổ thông hiện nay.

Từ khóa: thuyết kiến tạo; dạy học kiến tạo; năng lực chuyên biệt trong môn Vật lí; kiểm tra đánh giá năng lực; cảm ứng điện từ.

Abstract:

In the approach of constructivist teaching, students are always in the center and actively involved in the process of cognition. Thus, the best teaching methodology is studying through activities to assess students’ performance. Moreover, the experiences in teaching Physics shows that constructivist teaching is the most suitable methodology to develop students’ capacity. This paper aims to enhance the quality in teaching physics and introduces the new approach in teaching towards the capacity development in high schools.

Keywords: constructivism; constructivist teaching; specialized capacity in physics; competence-based testing - assessment; electricmagnetic sensing.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20189530-12-18
230(04).20189530-12-18
329A(03).20189530-09-18
421(04).20169930-12-16
5
Tác giả: TS. Lê Thanh Huy
5(04) - 201211515-12-12
6
Tác giả: TS. Lê Thanh Huy
2(01) - 201210815-03-12