ĐỔI MỚI TRONG GIẢNG DẠY MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỊCH SỬ - VĂN HÓA THẾ GIỚI THỜI CỔ TRUNG ĐẠI HIỆN NAY

INNOVATION IN TEACHING A NUMBER OF THE ANCIENT MIDDLE AGE WORLD HISTORICAL AND CULTURAL ISSUES IN THE PRESENT-DAY
Tác giả: GV.TS. Lê Thị mai,

Tóm tắt:

Khoa học lịch sử không ngừng phát triển với tri thức mới liên tục được khám phá, cập nhật đã đặt ra yêu cầu tất yếu đối với việc đổi mới thường xuyên trong dạy - học lịch sử, dù là bậc đại học hay trung học. Bài viết này bàn về yêu cầu và thực trạng đổi mới trong giảng dạy một số vấn đề lịch sử - văn hóa thế giới trong khoảng 20 năm trở lại đây như vấn đề nguồn gốc loài người; vấn đề cương vực lãnh thổ Trung Quốc đặc biệt là cương giới phía Nam qua các thời kì; vấn đề tiếp xúc văn hóa Đông - Tây thời cổ trung đại. Qua thực tiễn giảng dạy các vấn đề này trong gần hai thập niên đầu của thế kỷ XXI ở khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; tham chiếu những tồn tại - khó khăn trong thực tiễn dạy - học ở trường đại học cũng như các trường THPT, chúng tôi muốn nêu lên một số kiến nghị cho việc biên soạn giáo trình, SGK và công tác giảng dạy trong thời gian tới.

Từ khóa: đổi mới; nguồn gốc loài người; cương vực lãnh thổ; tiếp xúc văn hóa; lịch sử.

Abstract:

Historical science is constantly evolving with new knowledge that is continually being explored and updated, which poses a necessity for innovation in teaching and learning whether in college or high school. This article discusses the requirements and the status of innovation in teaching world historical-cultural issues over the last 20 years, such as the human origin, the China's territorial, especially in its southern part border and East-West acculturation in ancient times. Through practical teaching these topic during nearly first two decades of the 21st century in the Faculty of History, Da Nang University of Science & Education as well as refer to the shortcomings and difficulties in the practice of teaching-learning process in our university and high schools in Da Nang, we want to give some recommendations for the process of textbooks-making and teaching history.

Keywords: innovation; human origin ; territorial integrity; acculturation; history.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
135(04).20193129-12-19