ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA KINH, HÁN TỚI THI PHÁP LỜI THƠ NGHỆ THUẬT CỦA DÂN CA TRỮ TÌNH SINH HOẠT TÀY

THE INFLUENCE OF KINH AND HAN CULTUREs TO POETICS OF WORDS IN VERSES OF TAY'S ROMANTIC FOLK SONGS
Tác giả: TS. Hà Xuân Hương,

Tóm tắt:

Do quá trình giao lưu văn hóa, văn hóa Kinh, Hán có tác động lớn tới thi pháp lời thơ nghệ thuật của dân ca trữ tình sinh hoạt Tày trên ba phương diện: ngôn ngữ, điển tích, thể thơ. Đó là sự đan xen của ngôn ngữ Tày với ngôn ngữ Việt, phần nhiều là từ Hán Việt trong lời thơ nghệ thuật. Từ đó dẫn đến việc sử dụng nhiều các điển tích có nguồn gốc Hán tộc và Việt tộc. Thể thơ chủ đạo trong dân ca trữ tình sinh hoạt Tày là thể thất ngôn với hai kiểu là thất thất lưu thủy và thất ngôn tứ tuyệt. Những đặc điểm này khiến cho dân ca trữ tình sinh hoạt Tày mang tính bác học, trí tuệ, gần gũi với văn học thành văn của người Kinh, Hán. Tuy thế, trong quá trình tiếp thu, người Tày đã biến cải phần nào những yếu tố ảnh hưởng. Điều đó khiến cho phần lời của dân ca trữ tình sinh hoạt Tày mang vẻ đẹp vừa công phu, kiểu cách, lại vừa phù hợp với đặc điểm tâm lí tộc người.

Từ khóa: ảnh hưởng; văn hóa; thi pháp; lời thơ nghệ thuật; dân ca trữ tình sinh hoạt; người Kinh; người Hán; người Tày.

Abstract:

Due to the process of exchanging between Kinh and Han cultures, there is a great impact on the poetic words of the Tay’s romantic folk songs on three aspects: language, classic reference, and type of poems. It is a mixture of Tay language with the Vietnamese language, much of it from Han - Viet in poetry art. This led to the use as many as Han’s classic reference and Viet’s classic reference. The main poetry in the folk song of the Tay’s livelihood is mostly belonged to “thất thất lưu thuỷ” and “thất ngôn tứ tuyệt” forms. These make the Tay’s romantic folk songs more intellectual and close to the writing literacy of the Kinh, Han. However, in the process of acquisition, the Tay has transformed some of the factors and that makes the lyrics of Tay’s romantic folk songs are beautiful and suitable to the characteristics of the Tay.

Keywords: the influence; cultures; poetics; words in verses; romantic folk songs; the Kinh; the Han; the Tay.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng