BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

TRAINING THE SELF-PROTECTION SKILLS FOR KINDERGARTENERS FROM 5 TO 6 YEARS OLD THROUGH THE SURROUNDING ENVIRONMENT DISCOVERY ACTIVITIES

Tóm tắt:

Giáo dục kí năng tự bảo vệ (KNTBV) cho trẻ mẫu giáo (MG) 5-6 tuổi là bước chuẩn bị quan trọng để chuẩn bị cho trẻ đến với trường phổ thông. Kĩ năng này có thể được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động đa dạng ở trường mầm non (MN) mà hoạt động khám phá môi trường xung quanh (KPMTXQ) là một trong những hoạt động có ưu thế. Bài báo trình bày một số biện pháp giáo dục KNTBV cho trẻ MG 5 - 6 tuổi qua tổ chức hoạt động khám phá môi trường xung quanh ở trường MN, bao gồm: (1) Sử dụng các phương tiện trực quan nhằm rèn luyện kĩ năng nhận biết các nguy cơ mất an toàn; (2) Sử dụng tình huống về sự nguy hiểm cần tự bảo vệ; (3) Sử dụng trò chơi rèn luyện kĩ năng nhận biết và xử lí các tình huống cần được bảo vệ; (4) Phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong rèn luyện kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ. Các biện pháp này cần được GV và PH sử dụng một cách đồng bộ và linh hoạt nhằm mang lại hiệu quả cao trong việc giáo dục KNTBV cho trẻ.

Từ khóa: Tự bảo vệ; kỹ năng tự bảo vệ; trẻ mẫu giáo; môi trường xung quanh; hoạt động khám phá môi trường xung quanh.

Abstract:

Training the self-protection skills for 5-6 years old children is an essential way of preparing children for primary school. Those skills can be formed and developed through a variety of activities in preschool that the surrounding environment discovery activities are one of the predominant activities. The article presents some measures to train the skills for children from 5 to 6 years old through organizing the surrounding environment discovery activitíe in preschool, include: (1) Using visual materials to train skill of identification risks of unsafe; (2) Using danger situations that need to be self-protected; (3) Using games to train skill of recognize and handle situations that need to be protected; (4) Collaborating family with school in training the skill of self-protection for kindergarten. Teachers and parents should use these measures in a consistent and flexible way to bring about effective in training the self-protection skills.

Keywords: self-protection; the self-protection skills; kindergartener; surrounding environment; the discovery surrounding environment activity.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20198530-09-19
225(04).20176530-12-17