KHÔNG GIAN HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM TỪ SAU 1986

MYTHICAL SPACE IN VIETNAMESE NOVELS SINCE 1986
Tác giả: GV.ThS. Ái Thoa,

Tóm tắt:

Với các nhà văn đương đại Việt Nam, việc đưa yếu tố huyền thoại vào trong tác phẩm là một thể nghiệm mới mẻ và mang tính đột phá. Điều đó không chỉ tác động đến nội dung toàn tác phẩm mà còn chi phối đến việc hình thành không gian nghệ thuật đặc trưng, mang đậm sắc màu huyền thoại. Cùng hiện hữu trong không gian huyền thoại là những khoảng không gian đối lập mà ranh giới giữa chúng khá mong manh như cái thiêng và cái phàm, hiện thực và huyền ảo. Đồng thời, các nhân vật có thể tồn tại và thích nghi trong nhiều chiều kích không gian khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi đi vào tiếp cận hai kiểu không gian huyền thoại hiện diện trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại: không gian hư ảo và không gian tâm linh. Đồng thời, chúng tôi sẽ phân tích, lí giải những đóng góp của không gian huyền thoại đối với nghệ thuật của tiểu thuyết cũng như những đóng góp của nó đối với tiểu thuyết Việt Nam hiện đại.

Từ khóa: không gian huyền thoại; hư ảo; tâm linh; tiểu thuyết Việt Nam; từ sau 1986;

Abstract:

To the contemporary Vietnamese writers, the mythical element which is put into the work is an innovative and groundbreaking experience. This not only influences on the content of the whole work, but also dominans the formation of the typical artistic space that characterizes full mythical color where parallelly exists the sacredness and the vulgar, the reality and the magic. Meanwhile, characters can exist and adapt in various spatial dimensions. In this article, we approach two types of mythical spaces which are presented in contemporary Vietnamese fictions: the unreal space and the spiritual space. In addition, we analyze, explain and evaluate the effects of mythical space in writing novels as well as the contribution of it to Vietnamese modern literature.

Keywords: mythical spaces; unreal; spiritual; Vietnamese novels since 1986.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: GV.ThS. Ái Thoa
31(05).201830-12-18